کویر

برنامه کویر (چشمه ترش و تپه رنگی)

12 دی ماه 93

سرپرست: آقای عباسپور

عکاس: آقای رضا یعقوبی

 

عکس: