کویر خارا

برنامه کویر خارا

9 و 10 بهمن 1393

عکاسان: آقای عابدینی و خانم نادری

عکس: