اردستان

26 دی 1393

نوع برنامه: کوهستان

سطح: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای عباسی

عکاس: آقای عابدی

عکس: