لردگان

گزارش تصویری برنامه لردگان  - دهم تا دوازدهم اردیبهشت 94

نوع برنامه: کوهستان

سطح برنامه: حرفه ای

سرپرست: آقای عباسپور

عکاس:  آقای عابدی

عکس: