شمال_سنگده

گزارش تصویری برنامه شمال - روستای سنگده

تاریخ: 12 تا 15 خرداد 94

نوع برنامه: جنگل

مسافت: مجموعاً 110 کیلومتر

سرپرست: آقای عابدینی

عکاس: آقای عابدی

عکس: