دماوند

صعود به دماند

تاریخ: 26 تا 28 تیرماه 1394

سطح برنامه: حرفه ای

سرپرست: آقای کیخسروی

عکس: