شاهان کوه

گزارش تصویری برنامه شاهان کوه

تاریخ: 94/5/9

نوع برنامه: دوچرخه سواری

مدت: یک روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای خاچاطور

عکس: