گندمان

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری بروجن - گندمان

تاریخ: 17 مهر 94

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: بروجن

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای باطنی

عکس: