شمال_95

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری شمال

تاریخ: 13 خرداد 95

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: شمال، ساری

مدت: 3 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای عابدینی

عکس: