برنامه سبزه کوه

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری باجگیران - سبزه کوه سال 96

ناریخ: 15 اردیبهشت 96

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: باجگیران - سبزه کوه

مدت: 1 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای مجید عابدینی

عکس: