برنامه دشتک 96

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری دشتک - چهارمحل بختیاری سال 96

ناریخ: 28 و 29 اردیبهشت 96

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: دشتک - چهارمحال بختیاری

مدت: 1/5 روز

سطح برنامه: نیمه حرفه ای

سرپرست: آقای امین طغیانی

عکس: