سوباتان96

گزارش تصویری برنامه دوچرخه سواری نئور به سوباتان سال 96

ناریخ: 12 تا 15 خرداد 96

نوع برنامه: دوچرخه سواری

منطقه: اردبیل - دریاچه نئور به سوباتان

مدت: 3 روز

سطح برنامه: تفریحی

سرپرست: آقای مجید عابدینی

عکس: